REGLUGERÐ BÍS UM UTANFERÐIR SKÁTA

Samþykkt á stjórnarfundi BÍS, 05. nóvember 2014.

1. GREIN

Hver sá sem tekur þátt í hópferð á vegum skáta skal uppfylla eftirtalin skilyrði: 

 1. Verða 13 ára á árinu, en ef þátttakendur eru yngri þarf samþykki Alþjóðaráðs.  
 2. Sé virkur skáti. 
 3. Hafa dvalið í tjaldbúðum í minnst þrjár nætur. 
 4. Hafa skriflegt leyfi forráðamanns og félagsforingja, eða umboðsmanns hans, til fararinnar sé skáti yngri en 18 ára. 
 5. Hafa greitt félagsgjald í skátafélagi eða styrktargjald BÍS.  

2. GREIN

Hver sá sem tekur að sér fararstjórn fyrir íslenskum skátahópi skal uppfylla eftirtalin skilyrði:  

 1. Vera a.m.k. 20 ára, vera fjárráða og hafa undirritað drengskaparheiti. 
 2. Hafa sótt námskeið í barnavernd og hafa reynslu af hópstjórnun, t.d. stjórnað námskeiði, verið fararstjóri á mót, hafa gegnt stöðu sveitarforingja eða annarri æðri foringjastöðu. 
 3. Hafa haldgóða þekkingu á tungumáli þess lands sem farið er til eða ensku.  
 4. Hafa reynslu í ferðalögum erlendis. 
 5. Hafa þekkingu á alþjóðaskátastarfi.  

3. GREIN

Helstu verkefni og skyldur fararstjóra eru:  

 1. Að gera sitt besta til að ferðin verði hverjum þátttakenda jákvæð upplifun. 
 2. Að stuðla að því að kynning hópsins á Íslandi og íslensku skátastarfi verði sem best. 
 3. Að annast allar bréfaskriftir og upplýsingamiðlun vegna ferðarinnar. 
 4. Að gera fjárhagsáætlun og ferðaáætlun fyrir ferðina. 
 5. Að fylgja hópnum frá upphafsstað til endastaðar. 
 6. Að ljúka störfum með skýrslu um ferðina ásamt fjárhagsuppgjöri innan tveggja mánaða frá heimkomu.  

4. GREIN

 1. Skátafélög geta staðið fyrir hópferðum skáta. 
 2. Stjórn félagsins ber þá fulla ábyrgð á ferðinni, tilnefnir fararstjóra og samþykkir fjárhagsáætlun. 
 3. Að ferð lokinni skilar fararstjóri félagsstjórninni skýrslu sinni og fjárhagsuppgjöri.  
 4. Ætíð skal tilkynna Alþjóðaráði um slíkar ferðir og senda skal ráðinu afrit af skýrslu ferðarinnar.  

Öll atriði greina 1 til 3 í þessari reglugerð gilda um hópferðir á vegum skátafélaga. 

5. GREIN

Um ferðir sem Alþjóðaráð ákveður og skipulagðar eru á vegum Bandalags íslenskra skáta gildir eftirfarandi, auk þess sem að framan greinir: 

 1. Fjárhagsáætlun ferðarinnar skal hljóta samþykki gjaldkera BÍS og skal hann leggja fararstjórn til hvernig fjármálastjórn ferðarinnar skal háttað.  
 2. Við ákvörðun ferðakostnaðar skal tekið tillit til kostnaðar við þá þjónustu sem skrifstofa BÍS veitir við undirbúning ferðarinnar. Stjórn BÍS ákvarðar hver þessi upphæð skal verða á hvern þátttakenda.  
 3. Ferðakostnaðurinn skal ákvarðaður sem ein upphæð og skal sú upphæð tryggja að ferðin standi alfarið undir sér. Ráðstöfun hagnaðar/taps er alfarið í höndum stjórnar BÍS, en fararstjórn er heimilt að koma með ábendingar þar um án skuldbindinga. 
 4. Ferðaáætlun skal lögð fyrir Alþjóðaráð  
 5. Að ferð lokinni skal fararstjóri skila skýrslu sinni til Alþjóðaráðs innan tveggja mánaða frá heimkomu og fjárhagsuppgjöri til gjaldkera BÍS innan sama tíma. 
 6. Stjórn BÍS skal skipa aðra í fararstjórn og ákvarðar fjöldann í fararstjórninni sem og fjölda foringja í ferðinni að fengnum tillögum frá Alþjóðaráði og fararstjóra.

6. GREIN

Fararstjóri skal njóta þjónustu skrifstofu BÍS í eftirtöldu:  

 1. Frágangi og fjölföldun bréfa. 
 2. Útsendingu upplýsinga. 
 3. Móttöku þátttakendatilkynninga og þátttökugjalda. 
 4. Fjármálaumsýslu  
 5. Aðstoð við upplýsingamiðlun um ferðina.  
 6. Aðgangi að upplýsingum um skátastarf í því landi sem farið er til. 
 7. Aðgangi að handbók fararstjóra.